Gent wordt geen Boekstart-gemeente, maar blijft inzetten op andere initiatieven

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Onze stad telt heel wat gezinnen met kleine kinderen. Studies wijzen uit dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, later een voorsprong hebben op hun leeftijdsgenoten. De woordenschat van baby’s, peuters en kleuters die veel woorden horen, groeit snel. Wanneer er boeken aan te pas komen, leren ze niet alleen meer, maar ook andere woorden.

Sinds 2005 probeert Boekstart ouders aan te moedigen hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en de bibliotheek te laten ontdekken. Ouders die in een Boekstart-gemeente wonen krijgen automatisch een Boekstart-pakket wanneer hun baby zes of vijftien maand oud is. De pakketten worden voordat de peuter naar school gaat op twee momenten uitgedeeld in de consultatiebureaus van Kind en Gezin en via de bibliotheken. Op dit moment is Boekstart al actief in 273 Vlaamse gemeentes. Gent maakt hier op dit moment geen deel van uit.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Is de schepen bekend met het initiatief van Boekstart?
  2. Waarom is Gent op dit moment nog geen Boekstart-gemeente?
  3. Heeft de schepen plannen om van Gent ook een Boekstart-gemeente te maken?
    a. Zo ja, op welke termijn vindt de uitrol plaats?
    b. Indien niet, wat zijn hiervoor de redenen?

Schepen Willaert antwoordde:

"Hartelijk dank voor uw vraag.

De Boekstartgemeente is een mooi initiatief dat inzet op het belang van lezen van kleins af aan. Ik juich alle initiatieven toe die hierop inzetten, gezien de voordelen die u zelf benoemt.

Het initiatief Boekstartgemeente is ons zeker bekend. In het verleden bekeken de diensten de mogelijkheid om Boekstartgemeente te worden. We zijn daar toen niet op ingegaan en gaan nu ook niet doen.

In Gent kunnen we al rekenen op tal van organisaties en diensten die in nauw contact met ouders inzetten op (voor)lezen en taalstimulering.

Daarnaast willen we inzetten op projecten die leiden tot duurzame resultaten, zeker voor ouders die zelf niet vertrouwd zijn met (voor)lezen. Om ook die ouders mee te hebben, menen we dat het belangrijk is ook in te zetten op een duurzame begeleiding bij dergelijke initiatieven. Omwille van die reden kozen onze diensten eerder voor de Gentse initiatief ‘Boekje Proef’ en ‘Een boekje in elk hoekje’.

Ik geef graag meer uitleg over deze 2 projecten op maat van onze stad.

‘Boekje Proef’ is sinds 2013 opgestart als samenwerking tussen Dienst Kinderopvang en de Bibliotheek in Gent. In deze samenwerking worden afspraken gemaakt, zowel over de inhoud van het boekenpakket als over de begeleiding die de opvanglocaties krijgen. Met ‘Boekje Proef’ biedt de bibliotheek boekenpakketten aan voor alle deelnemende opvanglocaties op maat, gekoppeld aan vormingsmomenten en coaching op de werkvloer en de ontwikkeling van extra ondersteunings-materialen. Één van de doelstellingen is ook het warm maken van ouders voor het gebruik van boeken bij jonge kinderen. De opvanglocaties moeten binnen het project ‘Boekje Proef’ dan ook minstens één ouderactiviteit organiseren rond (voor)lezen en vertellen. Ook tijdens de vormingen is er aandacht voor het wegwerken van drempels voor ouders om in de kinderopvang of thuis aan de slag te gaan met boeken. Ondertussen hebben al onze opvanglocaties minimum 1 keer deelgenomen aan het project ‘Boekje Proef’, ontvangen ze jaarlijks een boekenpakket en kunnen ze ook verder praktijkbegeleiding krijgen.  

Op basis van de expertise vanuit het project ‘Boekje Proef’ ontwikkelde Dienst Kinderopvang in 2021-2022 ism de Krook en met het Onderwijscentrum Gent het project TienTonTaal. Het resultaat van dat project is een interactief vormingspakket ‘Een boekje in elk hoekje’ op maat van Buitenschoolse Opvang en Kinderdagverblijven.

Het aanbod ‘Een boekje in elk hoekje’ bestaat uit een methodiekenbundel die inzet op het ontwikkelen en versterken van een (voor)leesbeleid dat taalontwikkeling en leesplezier voor kinderen op jonge leeftijd stimuleert en ondersteunt.

Ook hier wordt de verbinding gemaakt met de thuiscontext van de kinderen en het creëren van betrokkenheid bij ouders. Zo worden (groot)ouders uitgenodigd om mee te gaan naar de bibliotheek en geven de opvanginitiatieven boeken mee naar huis om thuis samen met andere familieleden te kunnen (voor)lezen.

De materialen van Tientontaal worden op dit moment binnen de stedelijke kinderopvang gebruikt en zullen ter beschikking gesteld worden van alle kinderopvanginitiatieven in Gent via het Lokaal Overleg Kinderopvang.

Ook de Gentse Inloopteams zetten in op activiteiten in kader van (voor)lezen. Het stimuleren van lezen en linken leggen met de bibliotheek gebeurt binnen de verschillende werkingen. Zoals binnen de nieuwe werking ‘Peuterwereld’ van het Inloopteam Wiegwijs waarin allerlei ouder-kind-activiteiten georganiseerd worden, speciaal gericht op gezinnen met een peuter tussen 1 en 3 jaar. Voorlezen en het belang van taalstimulatie is daarin één van de thema’s. Een ander voorbeeld is de wijkwandeling met de deelnemers van de kook- en praatgroep Ratatouille om de partners in de wijk te leren kennen. De wijkbibliotheek is daar één van de vaste bezoekplaatsen. Ook tijdens de georganiseerde ontmoetingsmomenten wordt het voorlezen gestimuleerd, zijn er boekjes aanwezig in de wachtruimte van het consultatiebureau, ….

Dit is een greep uit nog veel meer initiatieven die in Gent ontwikkeld worden om ouders te stimuleren om met (voor)lezen aan de slag te gaan. Dit naast de algemene werking van de bibliotheek, de kinderdagverblijven, de scholen en andere organisaties die partners zijn van ouders in de opvoeding van de kinderen. Ondanks het feit dat Boekstart een mooi initiatief is, hebben we in Gent onze eigen projecten en werkingen waar we trots mogen op zijn."

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.