Negatief advies voor stelplaats Wissenhage

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Gent vraagt al drie decennia om een nieuwe stelplaats. De huidige stelplaats barst uit haar voegen en is niet voorzien op toekomstige voertuigen, zoals elektrische bussen. Sinds 2010 ligt de Gaardeniersbrug klaar over de Nieuwevaart en Gasmeterlaan, die de trams naar de stelplaats Wissenhage zou moeten leiden.

Gezien de plannen al zolang aanslepen, is intussen spontane bebossing ontstaan op de voorziene site van de stelplaats, naast de historisch aanwezige bomen. Buurtbewoners willen het groen dat er de afgelopen jaren gegroeid is behouden. Ze dienden honderd bezwaarschriften in tegen de plannen van De Lijn. De Brandweer en het Agentschap Natuur en Bos gaven intussen ook een negatief advies voor het dossier en ook de stad adviseerde intussen negatief.

Het college onderschreef de afgelopen jaren de hoge nood om in het noorden van de stad een nieuwe, performante en goed uitgebouwde stelplaats voor het openbaar vervoer te voorzien. Deze nood is ongewijzigd gebleven.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover tijdens de gemeenteraadscommissie van 12 mei volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Kan de schepen het advies van het stadsbestuur toelichten? Hoe schat de schepen de kansen in dat de vergunning zal toegekend worden?
  2. Wat is de visie van de schepen over het wel/niet kunnen realiseren van een stelplaats (met aangepaste plannen) op deze locatie?
  3. Indien de stelplaats toch niet op deze locatie zal komen, zijn er reeds alternatieve locaties voor de bouw van een stelplaats voorhanden? Zo ja, welke?
  4. Naast de stelplaats onderhandelt het stadsbestuur ook met De Lijn over het oefenterrein in de Wondelgemse Meersen. Wat is daar de stand van zaken? Hoe verlopen deze gesprekken?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Vooraleer ik inga op je vragen wil alvast meegven dat de procedure voor deze omgevingsvergunning nog altijd loopt. Hoe deze procedure verder zal verlopen, is momenteel afhankelijk van de stappen die de Vlaamse Overheid en de De Lijn nemen. Laat me duidelijk zijn, de stad blijft de noodzaak voor een nieuwe stelplaats onderschrijven. Daar is in deze stad ook dringend nood aan! Het is evenwel zo dat het stadsbestuur niet anders kon, dan 2 duidelijke negatieve adviezen, goed geargumenteerd, in het dossier bij te treden en eveneens een negatief advies ten aanzien van de vergunningverlenende overheid te formuleren. De 2 duidelijke negatieve adviezen betrof enerzijds het advies van de brandweer. Dit advies was gerechtvaardigd, dit advies kan op
eenvoudige wijze worden bijgesteld. Anderzijds was er ook het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), dat door de vele bezwaren werd versterkt. Dit advies van ANB zal door De Lijn verder worden onderzocht en besproken. Een sterkere
groenstructuur op de site zou – dat is mijn aanvoelen – hiervan een logisch gevolg moeten zijn.

Binnen de lopende procedure bestaat de mogelijkheid om een wijzigingslus in het dossier in te voeren. Dat betekent dat men aanvullingen en bijstellingen in het dossier doet en dit alsnog binnen de lopende procedure kan worden goedgekeurd. Het is aan de Vlaamse Overheid, die hier vergunningverlenende overheid is, om deze wijzigingslus goed te keuren. Afhankelijk van de wijzigingen in het dossier zal er dan een nieuw openbaar onderzoek worden ingericht en zal stad Gent andermaal advies moeten formuleren. Ook de beslissing tot openbaar onderzoek ligt volledig in handen van de vergunningverlenende overheid; Vlaanderen.

Laat me nu kort ingaan op de locatiekeuze. De keuze om de stelplaats in Wissenhage te realiseren werd al zeer lang geleden afgewogen en gemaakt. Dat was nog in de vorige eeuw, meer bepaald in 1996. De stelling dat er geen alternatieven werden onderzocht, is niet helemaal correct. De realisatie heeft alleen véél te lang op zich laten wachten. Laat me dat effen illustreren met het vermelden van de toenmalige alternatieve locatie. Er was toen een alternatieve locatie, die in de weegsschaal lag: Lange Velden in Wondelgem. Op vandaag is deze locatie – zoals je heel goed weet - volledig bebouwd. Momenteel worden er, dus in 2022, ook geen alternatieven onderzocht. Het is immers de toenmalige locatie uit 1996, die de basis vormde voor de gewestplanwijziging voor de loactie Wissenhage van industriegebied naar gemeenschapsvoorziening. Het zou jammer zijn dat deze langlopende planprocessen uiteindelijk niet kunnen worden uitgevoerd, wetende dat al in 2016 een uitvoerbare vergunning op die plek voorhanden was. Die vergunning is verlopen, en dan krijgen we deze situatie.

Wat de omgevingsvergunning voor het inrichten van een oefenterrein voor De Lijn aan de Hurstweg betreft: deze omgevingsvergunning werd in hoger beroep door een arrest van de Raad voor Vergunningenbetwisting geweigerd op basis van een procedurele fout. Meer bepaald: het ontbreken van een project-MER screening in het dossier. De Lijn heeft in dit dossier geen beroepsmogelijkheden meer. Het is mijn aanvoelen dat De Lijn zich nu focust op het dossier van de stelplaats Wissenhage. Een nieuwe aanvraag voor een oefenterrein is allicht iets voor daarna. Dat is natuurlijk te bevragen bij De Lijn.

Het is inderdaad zo dat we dies stelplaats nodig hebben. De Lijn is hier een beetje ingehaald door de tijdsgeest. De mensen hechten zeer veel belang aan groen in de leefomgeving. Dit betekent dat men, naar mijn aanvoelen, vanuit De Lijn creatief zal moeten zijn met het versterken van de groenstructuur op de stelplaats. De tijdsgeest is in die 26 jaar serieus veranderd. De Lijn zal hier ook een inspanning moeten doen om in te spelen op de bezorgdheid omwonenden om een deel van groen te behouden op de site. Daar zijn ook de mogelijkheden toe. We zullen daarvoor inderdaad met hen in dialoog moeten gaan om te bekijken hoe dit gerealiseerd kan worden."

Stijn De Roo: "Dit dossier gaat gepaard met een moeilijke dualiteit die we ook in een aantal andere projecten zien. Enerzijds laten we de terreinen best zo lang mogelijk in een natuurlijke ontwikkeling, in afwachting tot de plannen volledig ontwikkeld zijn. Anderzijds leren mensen na enige tijd ook het groen kennen, appreciëren en dan willen ze ook niet meer dat er wordt gebouwd.

De nood aan de stelplaats is natuurlijk zeer hoog en ik hoop dat de negatieve adviezen ertoe kunnen leiden dat er misschien nog een verandering kan worden aangebracht. In een nieuw openbaar onderzoek kan zowel aan de noden van de buurtbewoners als aan de advisering van de brandweer tegemoet gekomen worden. Want uiteindelijk, er is wel de toezegging voor de vertramming van lijn 7.

Ik hoop dat het oponthoud er alvast niet toe leidt dat we nog langer moeten wachten op een stelplaats in onze stad, want daar hebben we echt wel grote nood aan. Al begrijp ik de opmerkingen die zijn gemaakt vanuit de buurt en ik kijk uit naar het verdere vervolg. Ik zal ook in het Vlaams Parlement aandringen om die opmerkingen zo goed mogelijk ter harte te nemen om tot een oplossing te komen voor onze stad."

Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.