Nieuwe pachtwet in 2021?

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“Het ontwerp van decreet zal dit jaar worden uitgeschreven door het departement Landbouw in samenwerking met het kabinet Landbouw. Nog dit jaar wordt het voorgelegd aan de stakeholders.

Het is ook de bedoeling dat het ontwerp van decreet in 2021 ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Vlaamse Regering, waarna het ontwerp ook ter bespreking en ter goedkeuring aan het Vlaams Parlement wordt voorgelegd,” antwoordde Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) die de minister over deze delicate en moeilijke opdracht ondervroeg.”

In de beleidsnota 2019-2024 Landbouw konden we reeds lezen: “De toegang tot grond is één van dé grote knelpunten in Vlaanderen. Want de beschikbaarheid en toegang tot grond zijn essentieel voor het duurzaam voortbestaan van de Vlaamse landbouwbedrijven.

Ik werk samen met alle actoren, wetenschappelijke instellingen en bestuursniveaus aan een maatschappelijk gedragen en objectief wetenschappelijk onderbouwde landbouw waardoor er ruimte behouden blijft om landbouw die in overeenstemming is met de draagkracht van de omgeving, alle kansen te geven.

Vlaams pachtdecreet

We bevorderen de toegang tot landbouwgrond door het huidig wetgevingskader om te zetten naar een Vlaams pachtdecreet, waarbij:

  • nieuwe pachtcontracten schriftelijk opgesteld worden;
  • er een billijk evenwicht komt tussen de rechten en plichten van de pachter en de verpachter;
  • de mogelijkheid ingevoerd wordt om pachtcontracten te sluiten voor een vaste termijn van een veelvoud van 9 jaar;
  • de wet gender- en samenlevingsneutraal wordt gemaakt;
  • het mogelijk moet zijn dat verpachters randvoorwaarden opleggen inzake het aanbrengen van al dan niet vergunningsplichtige infrastructuurwerken (bv. drainage, ophoging, …);
  • en waarbij de pachter teeltvrijheid en vrije keuze van teelttechniek wordt gegarandeerd.”

Stijn De Roo wenst de minister veel succes met deze uitdaging! Hij hoopt verder op een constructieve opstelling van en overleg met alle stakeholders. De pachters en eigenaars wachten reeds lang op deze hervorming. Zeker voor jonge landbouwers moet deze pachtwet een opportuniteit zijn. Het is goed dat in de beleidsnota reeds enkele grote principes zijn vastgelegd, besluit De Roo.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.