Opvolging van hinderlijke overhang bomen en hagen op het openbare domein

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De takken of wortels van bomen en hagen op privaat terrein kunnen doorschieten over de rooilijn. Dit kan hinder veroorzaken op het openbaar domein.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo stelde concreet volgende vragen:

  • Wordt er vanuit de Stad proactief ingezet op het opvolgen van (mogelijke) hinder of gebeurt dit enkel reactief na het ontvangen van een melding?
  • Hoeveel meldingen van hinderlijke overhang van private bomen en hagen op openbaar domein zijn er afgelopen legislatuur ontvangen? Graag een overzicht.
  • Hoe wordt zo'n melding opgevolgd? Welke acties worden vanuit de Stad ondernomen? Graag meer uitleg.
  • Wie is verantwoordelijk of aansprakelijk ingeval er een oorzakelijk verband bestaat tussen een ongeval en de overhang van private bomen en hagen op openbaar domein?

De burgemeester antwoordde hierop als volgt:

“Het politiereglement op de reinheid en gezondheid in de gemeente art. 14 bepaalt dat :

De gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg is ertoe gehouden ervoor te zorgen dat de bomen en beplantingen zodanig onderhouden worden dat geen enkele tak ervan: 1. over de rijweg hangt op minder dan 4,5 m boven de grond; 2. over de gelijkgrondse berm of over het trottoir hangt op minder dan 2,5 m boven de grond; 3. de stabiliteit van de installaties voor openbare verlichting in het gedrang brengt of het uitgestraalde licht ervan in belangrijke mate vermindert; 4. de verkeerstekens bedekt; 5. enige belemmering betekent voor de leesbaarheid van de straatnaamborden of voor de doeltreffendheid van de openbare verlichting; 6. het(de) huisnummer(s) bedekt.

De stad zet zowel proactief als reactief in op het opvolgen van (mogelijke) hinder. De Gemeenschapswachten hebben hiervoor aandacht tijdens de patrouilles en gaan ter plaatse na het ontvangen van een melding. Indien bij de voorbereiding van wegenwerken situaties zijn waarbij struiken, takken of hagen voorbij de rooilijn komen, zal de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen dit eveneens aanpakken.

Wat het aantal meldingen van hinderlijke overhang van private bomen en hagen op openbaar domein kan ik u de volgende gegevens meedelen:

Meldingen door Gemeenschapswachten n.a.v. eigen vaststellingen tijdens de patrouilles: ▪ 2020: 35 ▪ 2021: 40 ▪ 2022: 27 ▪ 2023: 40 ▪ 2024 (t.e.m. 02/05): 11

Opvolging door Gemeenschapswachten n.a.v. een melding: ▪ 2020: 21 ▪ 2021: 9 ▪ 2022: 21 ▪ 2023: 30 ▪ 2024 (t.e.m. 02/05): 0

Daarnaast kunnen er ook nog via andere kanalen meldingen binnen komen, zoals via Gentinfo of via de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Bij een vaststelling of een melding vragen de gemeenschapswachten in eerste instantie altijd de gebruiker van het terrein om de nodige snoeiwerken uit te voeren, teneinde de hinder die naar het openbaar domein wordt veroorzaakt stop te zetten. Liefst in persoon, door aan te bellen. Treffen ze niemand aan, dan wordt er een kaartje gebust.

De Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen stuurt bij vaststellingen of meldingen een brief naar de aangelanden waarin gevraagd wordt om de haag, struik of tak in te snoeien tot op de rooilijn om zo de wegenwerken mogelijk te maken.

Stel dat hier niet aan zou worden tegemoet gekomen, dan kan het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente (art.14) worden toegepast. Er wordt dan een vaststelling gemaakt die kan resulteren in een GAS-boete.

Dit is evenwel meestal de uitzondering. In de meerderheid van de gevallen volstaat het sensibiliseren en informeren om tot het gewenste resultaat te komen.

Getuige daarvan het beperkte aantal GAS pv’s tussen 2018-2024. De juridische dienst ontving doorheen de jaren 7 GAS-vaststellingen hieromtrent.

Wat betreft de laatste vraag rond aansprakelijkheid is het zo dat de persoon die nalatig is geweest en dus een fout heeft gemaakt, bv. door niet te snoeien wanneer dit wel degelijk had moeten gebeuren, aansprakelijk zal kunnen worden gesteld voor eventuele schade die uit deze nalatigheid voortvloeit.”

 

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.