Wie moet onkruid op Gentse stoep en greppel verwijderen?

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In onze stad en deelgemeenten zijn veel van de straatgreppels, de kantstroken naast de rijweg, opgetrokken uit cementbeton. Cementbeton is echter zeer gevoelig aan de weersomstandigheden, waardoor er putten en barsten ontstaan. Deze putten en barsten zijn een voedzame bodem voor onkruid, waardoor het onkruid er weelderig kan tieren.

Het opschietend onkruid is voor veel Gentenaars een bron van ergernis.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover een aantal vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Is de schepen op de hoogte van dit probleem?
  2. Op welke manier wordt dit probleem verholpen bij de huidige materiaalkeuze bij heraanleg en/of toplaagvernieuwing van de wegen?
  3. Wie is verantwoordelijk voor de verwijdering van het onkruid in de straatgreppels?
    1. Indien de stad: Welke initiatieven neemt de schepen om het onkruid in de straatgreppels op regelmatige tijdstippen te verwijderen?
    2. Is er een actieplan ter zake? Graag meer uitleg.
  4.  Hoe frequent wordt het onkruid gewied op het openbaar domein en in de straatgreppels? Graag meer uitleg.

Schepen Van Braeckevelt antwoordde:

"Het is inderdaad niet de eerste vraag die wordt gesteld over kruid in onze straten. Sommige planten hebben niet veel nodig om toch een voedingsbodem te vinden om te groeien en bloeien. Op sommige plaatsen gewenst, op andere minder.

Sinds 2015 gebruikt het lokaal bestuur geen pesticiden meer om onkruid te bestrijden omdat dit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en milieuvriendelijke technieken, maar die technieken zijn een pak arbeidsintensiever en duurder.

Niet alle vegetatie is hinderlijk en moet zeer intensief bestreden worden. Dit kan bekeken worden volgens de locatie en de noodzaak om ev. overlast te beperken. Daarom spreken we liever van beheer ipv bestrijden van onkruid.

Vanuit de wegendienst werd de volgende info bezorgd over de materiaalkeuze:

Onze greppels voorzien we in beton. We kiezen hierbij voor ‘een ter plaatse gestort beton’, aangezien dit het stevigst is en het minst zaagsnedes (lees: voegen) nodig heeft.

In woonerven voorzien we de greppels mee in het materiaal van het woonerf; veelal zijn dat klinkers. We gaan steeds voor een duurzame uitvoering van de greppel , waarbij de greppel zo lang mogelijk intact blijft.

Greppels sluiten echter aan op de rijweg enerzijds (meestal een rijweg in asfalt) en de boordsteen anderzijds. Het is hierbij onmogelijk om naden te vermijden, ongeacht onze materiaalkeuze.

Precies op deze plaatsen krijgt het kruid een kans. Voeg daaraan toe dat greppels dienen om water af te voeren en het mag duidelijk zijn dat kruid of ander groen hier goed gedijt.

Oplossingen om het ontstaan van kruid volledig te vermijden, zijn er niet.

Het verwijderen van kruid gebeurt door verschillende diensten. In grote lijnen geschetst: IVAGO is verantwoordelijk voor alles binnen R40 (9000 zone), Dienstenbedrijf Sociale Economie – Cluster Openbaar Domein (DBSE) met ondersteuning van IVAGO is verantwoordelijk voor de 19e eeuwse gordelwijken en Dienst Wegen Bruggen en Waterlopen (DWBW) de overige gebieden.

Een vaste frequentie is er niet, IVAGO en DBSE nemen dit op naast hun andere veegtaken die soms prioritair (bv. bij personeelstekort) doorwegen. IVAGO werkt zone per zone, waarbij gestreefd wordt om elke zone minimaal één keer per jaar kruidvrij te maken. DBSE werkt met een opdrachtenlijst (stratenlijst) en daarnaast ook op melding. DWBW werkt eveneens op basis van een lijst of in combinatie met andere onderhoudstaken op een bepaalde locatie en op basis van meldingen.

Daarnaast heb je nog andere overheden, zoals een Agentschap Wegen en Verkeer die instaat voor het beheer van kruid langs gewestwegen.

Ten slotte, en zeker niet onbelangrijk, staat in het politiereglement dat de gebruiker van een onroerend goed of de eigenaar van een ongebruikt onroerend goed palend aan de openbare weg moet instaan voor de netheid van de gelijkgrondse of verhoogde berm en/of het trottoir, desgevallend met inbegrip van de straatgeveltuintjes en de greppel voor dat onroerend goed. Dit betekent dat het kruid op de stoep en in de greppel door de aangelanden dient verwijderd te worden, zonder pesticiden.

U spreekt specifiek over greppels, waar in de meeste gevallen de aangelande zelf verantwoordelijk is voor het verwijderen van kruid.  Indien meldingen binnenkomen over kruid op verhardingen, kunnen de gemeenschapswachten langsgaan bij de eigenaar/gebruiker van het aanpalend goed en hen wijzen op hun plichten en desnoods beboeten."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.