79 feiten van domiciliefraude vastgesteld tussen 2019 en 2024

Publicatiedatum

Tags

Fraude
Gent

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Wie verhuist dient zijn nieuwe adres aan te geven bij de dienst Burgerzaken. Daarna controleert een wijkagent of die persoon op het aangegeven adres wel degelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het domicilieadres heeft immers heel wat belangrijke gevolgen, bijvoorbeeld inzake belastingen en sociale rechten.

Gezien het belang van een correcte domicilie zijn ook controles buiten de reguliere aangiftes van verhuisbewegingen waardevol. De Stad kan personen bijvoorbeeld ambtshalve in- of uitschrijven op basis van vaststellingen.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) vroeg aan de burgemeester (OpenVld) naar het aantal vaststellingen van domiciliefraude van de afgelopen legislatuur. Ook werd de vraag gesteld of de Gentse politie hiervoor gerichte acties voert, wie welke elementen kan aanbrengen en wat de gevolgen zijn.

De burgemeester antwoordde:

“De korpsleiding meldt dat domiciliefraude als feitkwalificatie in het politioneel registratiesysteem ( ISLP) niet bestaat. Het fenomeen wordt gevat onder verschillende feitkwalificaties, waaronder oplichting in sociaal strafrecht. Het komt voor dat domiciliefraude wordt vastgesteld of vermoed naar aanleiding van interventies in totaal andere zaken.

Er zijn 79 feiten van domiciliefraude tussen 2019 en 2024 vastgesteld. 73 feiten zijn gevat onder “oplichting in sociaal strafrecht” en 6 feiten onder “andere inbreuken sociaal strafwetboek” Dus zoals reeds aangehaald 79 feiten in deze legislatuur.

Wat uw vraag betreft rond gerichte controles inzake domiciliefraude, stelt de politie dat de aard van de materie niet toelaat om hiervoor acties op poten te zetten. Het gaat in essentie om sociale fraude ten gevolge van fictieve domiciliëring. Die fraude moet blijken uit de feiten, dus uit een reactief onderzoek. Zo’n onderzoek is à charge en à décharge en geschiedt overeenkomstig de bepalingen die vervat zijn in een vertrouwelijke omzendbrief van het College van Procureurs-Generaal.

De lokale politie heeft een algemene vaststellingsbevoegdheid, maar er zijn tal van inspectiediensten actief die gespecialiseerd werken rond fraude. Ook zij maken hun vaststellingen over aan het parket, dus er worden meer feiten vastgesteld in Gent dan alleen die van de lokale politie.

Omwille van de complexiteit van de onderzoeken heeft elk wijkcommissariaat een aanspreekpunt domiciliefraude dat zich bekwaamt en permanent bijschoolt in de materie. In elke politiezone is, een referentieambtenaar domiciliefraude aangeduid die het eerste aanspreekpunt is voor de referentiemagistraten bij het parket.

De referentieambtenaar voor de PZ GENT werkt in de lokale recherche, meer bepaald in het team ECOFIN (Economische en Financiële delinquentie). Dit team voert – in vergelijking met de wijkpolitie - de nog meer gespecialiseerde en doorgedreven onderzoeken naar domiciliefraude.

Tot slot de onderzoeken inzake domiciliefraude zijn in de meeste gevallen het gevolg van aangiftes aan het onthaal, of vloeien voort uit kantschriften van de arbeidsauditeur in lopende onderzoeken. In bepaalde gevallen wordt ambtshalve een onderzoek gestart. De elementen die decisief zijn om een onderzoek te starten zijn vertrouwelijk.”

Stijn De Roo: ”We moeten waakzaam blijven dat ‘aanspreekpunten’ bekend zijn, ook binnen onze diensten. Ook duidelijke communicatie tussen de stadsdiensten onderling is noodzakelijk.”

 

Copyright afbeelding: Stad Gent

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.