Betere overheidsdata: waarborg voor goed bestuur!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 8 september publiceerde de SERV samen met VLIR hun advies omtrent betere overheidsdata voor sterk beleidsonderzoek en goed bestuur.

Hun oproep is geordend volgens vier werven: (1) de kwaliteit en beschikbaarheid van de data, (2) de vindbaarheid en ontsluiting van data, (3) de gebruiksvriendelijkheid van de privacyprocedures en de ethische omgang met data en ten slotte (4) de cultuur en organisatie.

Het belang van een datagedreven overheid wordt helder samengevat: ‘Het leidt tot proportionele beleidsbeslissingen die geld, tijd en mensenlevens sparen.’ De directe aanleiding is de ervaring vanuit de academische en beleidsondersteunende wereld tijdens de coronacrisis, maar er worden ook concrete voorbeelden omtrent arbeidsmarktdata aangehaald. Dat de Vlaamse overheid stappen vooruit wilt zetten op vlak van de datastrategie en digitalisering aan de hand van o.m. het relanceplan Vlaamse Veerkracht, wordt evenwel erkend.

In de commissie Algemeen Beleid en Financiën antwoordde minister-president Jan Jambon aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat de datastrategie voor de Vlaamse overheid naast een aantal leidende principes ook vier actiedomeinen omvat waar prioritair op wordt ingezet. Het eerste actiedomein omvat het uitwerken van een algemeen kader voor een gedeeld begrip over de mogelijkheden en uitdagingen inzake data. Een tweede actiedomein heeft betrekking op het verhogen van de datageletterdheid van het personeel en wil het bewustzijn en draagvlak voor datagedreven werken bij elke overheidsmedewerker verhogen. Een derde actiedomein heeft betrekking op het opzetten van een breed ecosysteem waarbinnen eigen overheidsentiteiten, via interbestuurlijke samenwerking, samen met externe partners meer datagedreven gaan werken. Een vierde actiedomein heeft betrekking op data governance. Het gaat daarbij niet alleen over de zorg voor kwalitatieve basisdata, maar ook over zorgvuldigheid bij de verwerking, analyse en interpretatie ervan.

De prioritaire actiedomeinen binnen de datastrategie voor de Vlaamse overheid overlappen in belangrijke mate met de aanbevelingen zoals geformuleerd door de SERV en de VLIR. De datastrategie voor de Vlaamse overheid gaat uit van een aantal leidende principes waaruit duidelijk de ambitie blijkt om de brede maatschappelijke mogelijkheden van data optimaal te benutten en data tijdig, kwalitatief en toegankelijk te ontsluiten voor een breed publiek.

De administratie zal een jaarlijks actieplan uitwerken met concrete acties die invulling geven aan de prioritaire actiedomeinen van de datastrategie voor de Vlaamse overheid. Het actieplan, dat zal opgesteld worden op basis van de antwoorden van een online bevraging, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid dat ook zal waken over de uitvoering van het actieplan. Het actieplan zal duidelijk maken welke bijkomende initiatieven nodig zijn om de doelstellingen van de datastrategie voor de Vlaamse overheid te bereiken.

Het volledige verslag van mijn vraag om uitleg: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1551065/verslag/1552842

Stijn De Roo: “De kwaliteit van overheidsdata, inzicht en opleiding rond data en samenwerking tussen verschillende diensten zijn belangrijk. Privacy moet gewaarborgd zijn.

Het is wachten op het actieplan dat jaarlijks zal geüpdatet worden met de resultaten van de bevraging van de stakeholders. Het is uitkijken naar de toelichting door de SERV en de VLIR bij hun adviezen in de commissie Algemeen Beleid.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.