Blijvende aandacht noodzakelijk voor digitale vaardigheden in onderwijs!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) over de resultaten van de Digimeter wat betreft het beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat de bevindingen van de Digimeter ook bleken uit andere onderzoeksresultaten, zoals bijvoorbeeld de Monitor ICT-Integratie in het Vlaams Onderwijs (MICTIVO) of het Apestaartjarenonderzoek. 

Een belangrijk aspect inzake het bevorderen van digitale vaardigheden zijn uiteraard de eindtermen, waarvoor zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs aandacht is. Het is trouwens in het secundair onderwijs een van de sleutelcompetenties. Daarbovenop is er de Digisprong, waarmee een kwaliteitsvolle digitalisering in het volledige leerplichtonderwijs wordt gerealiseerd. Er wordt ingezet op een sterke ICT-infrastructuur, op ICT-competente leerkrachten en lerarenopleiders, op aangepaste digitale leermiddelen en er is ook de oprichting van het kenniscentrum Digisprong, ten dienste van het onderwijs.

Er lopen verschillende projecten en initiatieven om scholen te ondersteunen. Het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde Digisnap, om gratis de digitale vaardigheden van leerkrachten in kaart te brengen. Er werd 21 miljoen euro vrijgemaakt voor opleiding van alle leerkrachten voor alle niveaus, voor nascholing aangepast aan het niveau. Bij het volwassenenonderwijs werd extra geïnvesteerd. De scholen kunnen vrijelijk beschikken over de middelen, maar het is wel de bedoeling dat ze investeren in nascholing. Daarom werd in het volwassenonderwijs 4,6 miljoen euro geïnvesteerd in ICT-opleidingen op maat.

Er worden ICT-bootcamps georganiseerd, om er echt in korte tijd de essentie in te brengen. Dat is voor de ICT-coördinatoren, zodat zij opleidingen kunnen volgen rond gespecialiseerde thema’s. Dat lesmateriaal wordt ook beschikbaar gesteld via KlasCement en via het kenniscentrum Digisprong. Ook voor de aspirant-leraren in de lerarenopleidingen werd inzake digitale competenties een en ander aangescherpt.

Het aanscherpen van de digitale vaardigheden gebeurt ook via de investering van 6,5 miljoen euro om Extended Reality (XR)/Virtual Reality (VR) in te zetten, specifiek in tso- en bso-opleidingen. De grote ‘benefit’ is, om zo een tastbaar voordeel te geven aan bso- en tso-opleidingen in verhouding tot aso.

De financiële ondersteuning voor het vormingsprogramma ‘Veilig Online’ werd verlengd en de organisatie van de opleiding ‘Mediacoach’ wordt ondersteund, in samenwerking met het kenniscentrum Mediawijs.

Het versterken van digitale kennis, is aldus de minister, een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de Vlaamse Regering werd, in het begin van deze regeerperiode, het Vlaams beleidsplan Artificiële Intelligentie en het Vlaams beleidsplan Cybersecurity goedgekeurd. Gezien de grote transformatie richting ‘Digitale School’, met Digisprong, worden in dit kader middelen voorzien voor het realiseren van digitale competenties en mediawijsheid voor het secundair onderwijs.

Het Departement Onderwijs volgt de vormingsprojecten voor leraren en ICT-coördinatoren die gesubsidieerd worden door het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) op. Er is afstemming en samenwerking met VDAB, met Mediawijs, met het Agentschap Integratie en Inburgering (AgII), en met Ligo.

De planleider van het Strategisch Plan Geletterdheid heeft samen met Mediawijs diverse beleidsdomeinoverschrijdende initiatieven opgezet die kaderen in het versterken van digitale geletterdheid.

Vanaf het najaar 2020 is er apart ambtelijk overleg ‘digitale agenda’s’ in het leven geroepen. Daar worden door verschillende beleidsdomeinen acties ondernomen rond toegang tot apparaten, digitale vaardigheden van burgers of stappen gezet in het verlenen van internettoegang.

Op de bijkomende vraag van De Roo om de inspanningen ook in de toekomst vol te houden, antwoordde de minister dat de extra middelen ingezet in het kader van de Digisprong, recurrent zijn en dus met blijvende gevolgen

Ook wat betreft ICT-coördinatoren worden extra middelen voorzien. Er wordt ook een Digisprongfonds aangelegd, wat ervoor zorgt dat er bij de start van een volgende regeerperiode, in 2025, meer dan 100 miljoen euro gelibelleerd in zit voor die Digisprong.

Stijn De Roo: “Leerlingen hebben digitale competenties nodig hebben en ze moeten n daarvoor vroeg genoeg en op een goede manier gevormd worden.

Er is een terugval in het vertrouwen om effectief met de technologie aan de slag te gaan, wat een basisvereiste is om zich de vaardigheden en competenties eigen te kunnen maken.

Er zijn bezorgdheden op het vlak van privacy en op het vlak van veiligheid, zoals phishing en hacking, internetfraude, over het meeluisteren, het meekijken of het data verzamelen via apps zoals TikTok.  Aan die verontrustende vaststelling in de Digimeter moet gewerkt worden, ook via het onderwijs.

Het is positief dat er recurrente middelen voorzien zijn, en dat die ook voor de toekomst gelabeld zijn op het vlak van infrastructuur. Het is een van de zestien sleutelcompetenties van de eindtermen, wanneer het gaat over digitale competentie en de mediawijsheid die daarbij hoort. Inspanningen blijven nodig, zowel naar leerkrachten als naar leerlingen toe. Ik riep de minister op daarvoor blijvende aandacht te hebben.”

Het volledige verslag kan je vinden via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.