Het milieuklachtenmeldpunt wordt geëvalueerd en hopelijk verder gedigitaliseerd

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de commissie Leefmilieu van 30 mei 2023 ondervroeg ik bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA)  over tijdelijke hinder bij vervanging van industriële installaties en dit naar aanleiding van het tijdelijk uit dienst zijn van de bestaande cokesgasontzwavelingsinstallatie van ArcelorMittal in Gent door de bouw van een nieuwe back-upinstallatie.

Omdat de installatie tijdelijk onvoldoende werkte, was er bij bepaalde weersomstandigheden een pluim aan de cokesfabriek zichtbaar en trad er geurhinder en irritatie van de luchtwegen op bij bewoners.

In mijn repliek wees ik erop dat het milieuklachtenmeldpunt meer moet zijn dan een telefoonnummer. Als het kan gedigitaliseerd worden, zou een wisselwerking mogelijk zijn. De minister beloofde mijn vraag om het milieuklachtenmeldpunt te digitaliseren na te gaan.

Ik onderstreepte ook het belang om bij calamiteiten lokale besturen snel te informeren en te betrekken.

Ondertussen ontving ik het antwoord van de minister op mijn vragen.

Minister Demir: “Er wordt reeds ingezet op digitalisering en het verhogen van de betrokkenheid van lokale besturen. Maar alles is voor verbetering vatbaar. Binnen de structurele evaluatie van het milieuklachtenmeldpunt zullen daarom dit incident en ook uw bezorgdheden verder besproken worden.”

In de Gentse Kanaalzone is er sinds 2002 een milieuklachtenmeldpunt. De inwoners van de kanaalzone kunnen met alle klachten, gerelateerd aan de haven- en industriële activiteiten binnen het gebied, permanent, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, terecht op een gratis telefoonnummer: 0800-92 999.

Het milieuklachtenmeldpunt wordt systematisch vermeld bij digitale en papieren communicatie en is genoegzaam gekend bij de bewoners van de kanaalzone en omgeving.

Het milieuklachtenmeldpunt is een samenwerking tussen de Vlaamse overheid (Departement Omgeving), Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent, gemeente Evergem, gemeente Zelzate en North Sea Port Flanders.

Het milieuklachtenmeldpunt heeft volgende doelstellingen:

1° het fungeren als één aanspreekpunt voor klachten rond hinder voor de inwoners van en nabij de Gentse Kanaalzone; in het bijzonder buiten de kantooruren, wanneer, de provincie, de stad Gent en de gemeenten Evergem en Zelzate niet bereikbaar zijn,

2° een efficiënte registratie en opvolging van de klachten die via het milieuklachtenmeldpunt worden gemeld, onder andere door het snel op de hoogte brengen van de bedrijven die de oorzaak zijn van de geur-, stof- en geluidshinder, indien nodig;

3° een betere communicatie met de inwoners van de Gentse kanaalzone.

De uiteindelijke doelstelling is een reductie van de geur-, stof- en geluidshinder.

Tijdens de kantooruren, op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur, kan de klager via het 0800-nummer vrij kiezen wie hij contacteert:

1° de stad Gent,

2° de gemeente Evergem,

3° de gemeente Zelzate,

4° de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, Afdeling Handhaving – Omgevingsinspectie

Buiten de kantooruren wordt de klager via het 0800-nummer automatisch doorgeschakeld naar de havenkapiteinsdienst van North Sea Port. Deze dienst is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bemand.

Op die manier is er garantie dat er bij hinderklachten rond geur-, stof- en geluid een permanent aanspreekpunt is dat de klok rond bereikbaar is om van daaruit onmiddellijk verdere acties te ondernemen. Na de registratie volgt een eerste onderzoek om de klacht toe te wijzen aan de juiste instantie. Klachten met betrekking tot klasse 1 inrichtingen worden verder ten gronde onderzocht door de Afdeling Handhaving- en Omgevingsinspectie van de Vlaamse overheid. Klasse 2 en 3 inrichtingen zijn een gemeentelijke bevoegdheid.

Het milieuklachtenmeldpunt is voor alle duidelijkheid geen noodnummer. Echter, in voorkomend geval, afhankelijk van de melding, kan het zijn dat er onmiddellijk ter plaatse wordt gegaan door de inspectiediensten of de havenkapiteinsdienst. Mochten er meldingen zijn die een direct gevaar inhouden voor de omgeving worden uiteraard de hulpdiensten verwittigd. Belangrijk is ook te vermelden dat voor het aanpakken van bepaalde klachten vaak veel overleg, langdurig onderzoek en investeringen noodzakelijk zijn. Het is dus niet zo dat er altijd direct resultaten verwacht kunnen worden.

Stijn De Roo: “Ik ben tevreden dat bij de structurele evaluatie van het milieuklachtenmeldpunt mijn  bezorgdheden en suggesties verder zullen besproken worden.

Ik ben ervan overtuigd dat het gedigitaliseerde milieuklachtenmeldpunt veel efficiënter zal kunnen ingezet worden. Uiteraard moet daarnaast ook het telefoonnummer beschikbaar blijven. ”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.