Ook de scheepvaart maakt werk van een nodige digitalisering!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) stelde vragen aan minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) over de 3 miljoen euro aan middelen die wordt voorzien voor River Information en scheepvaartmanagement;

Wat de verdere timing en verloop van dit dossier betreft, antwoordde de minister dat het programma DigiWave hard inzet om invulling te geven aan de digitale ambities van Europa in kader van Green Deal, EU Sustainable & Smart Mobility Strategy en  EU Strategy for Data. Hiervoor zijn 3 pijlers uitgewerkt, zijnde Smart Shipping, Smart Logistics en Smart Admin. Het DigiWave programma heeft momenteel een horizon tot 2027, waarbij in 2024 een tweede subsidiedossier zal ingediend worden, zijnde DigiWave Phase 2.

Binnen Smart Shipping treedt De Vlaamse Waterweg (DVW) op als facilitator voor innovatieve bedrijven waarbij ondersteuning wordt geboden bij het uitwerken van concepten van geautomatiseerd varen, incl. de nood aan digitale diensten en de bijhorende communicatietechnologieën.

Op basis van use cases wordt ervaring opgedaan en meegenomen in internationaal lobbywerk teneinde een geharmoniseerde aanpak van geautomatiseerd varen mogelijk te maken.

Binnen Smart Logistics zet DVW in op het potentieel van datadeling met o.a. logistieke partijen, met aandacht voor privacy & security by design. Een modern en verbeterd verkeersmanagement zal groeien van lokale bediening via corridor management naar finaal een aanpak op netwerkniveau. Hierdoor wordt een vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer bekomen, rekening houdend met o.a. andere modi (weg, spoor), klimaat (droogte, hoogwater), incidenten …

Smart Admin zal de dienstverlenging van DVW laten ervaren als een no-stop-shop belevenis voor de eindgebruiker. Alle benodigde informatie is in een vingerknip beschikbaar waarbij interactie met DVW zo laagdrempelig mogelijk wordt gemaakt. Nauwe samenwerking met de gewesten tilt bovendien het niveau van RIS tot een nationaal niveau door het gemeenschappelijk gebruik van onze applicaties.

Om de hoogste graad van digitale maturiteit te bekomen binnen bovenstaande pijlers, resp. autonoom varen, synchromodaal transport en no-stop-shop, worden nieuwe technologieën, concepten en ideeën onderzocht, waar bij de implementatie ervan de nodige aandacht wordt gespendeerd aan cybersecurity en -resilience, het wetgevend kader, stakeholder betrokkenheid en datakwaliteit. Alvorens tot ontwikkeling over te gaan is er in eerste instantie een bevraging van de verschillende stakeholders, met nadien een blijvende betrokkenheid, beiden met het oog op een maximaal draagvlak.

Het huidige DIWA-project waarin met 5 Europese landen een masterplan voor de digitalisatie van de binnenvaart, incl. bijhorende roadmap, wordt afgerond in 2023. Dit zal nadien worden opgenomen als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen.

Met RIS COMEX² zal DVW met 13 Europese landen verder bouwen aan het Europese portaal www.eurisportal.eu. De voorbereiding is volop aan de gang en zal starten in 2023, met een einddatum voorzien in 2027.

Tot slot dient gemeld te worden dat de ambities van Europa rijken tot 2050 en bovenstaande initiatieven bijgevolg ‘slechts’ een concrete invulling zijn voor de komende jaren. Digitalisatie, automatisatie en innovatie zullen nadien (d.i. na 2030) in een gelijkaardige benadering en cyclus aangewend worden om een continue groei mogelijk te maken, rekening houdend met nieuwe bedreigingen en opportuniteiten van dat moment.

Stijn De Roo: “Ook de scheepvaart maakt werk van een nodige digitalisering. Dat zal toelaten om efficiënter te werken via de autonome vaart, om informatie sneller ter beschikking te stellen en om de integratie met andere vervoersmodi mogelijk te maken. Ik blijf deze evoluties verder opvolgen.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.