Vlaamse hub voor PFAS en andere zorgwekkende stoffen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de stand van zaken van de Vlaamse hub voor PFAS en andere zorgwekkende stoffen.  De Vlaamse hub voor PFAS en andere zorgwekkende stoffen werd opgericht ten gevolge van het  niet goed samenwerken van administraties, één van de problemen die naar boven kwamen tijdens de onderzoekscommissie.

Op de vragen van De Roo antwoordde de minister dat onder leiding van de PFAS-opdrachthouder vanaf januari 2023 een Hub Zeer Zorgwekkende Stoffen (Hub ZZS) werd opgericht. Dit is een formele netwerkstructuur tussen verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, gecentraliseerd rond de beleidsdomeinen bevoegd voor omgeving en gezondheid, die een geïntegreerde benadering van een Vlaams beleid rond PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) moet uitstippelen.

De Hub ZZS volgt de voortgang op en deelt kennis tussen diverse beleids- en expertisedomeinen. Vanuit de hub wordt het PFAS-actieplan verder opgevolgd en geactualiseerd en wordt de voortgangsrapportering voor de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie PFOS-PFAS opgenomen. Beide documenten werden op de Vlaamse Regering van 14 juli geagendeerd.

De Hub ZZS zal het beleidsplan ZZS uitwerken, de uitvoering ervan opvolgen en evalueren. Daarnaast zal er afstemming, coördinatie, opvolging en rapportering van reeds lopende initiatieven en concrete dossiers m.b.t. PFAS en andere ZZS gebeuren.

Vanuit de hub wordt tevens samengewerkt rond opbouw van data- en kennisbeheer rond ZZS, met o.a. de verdere ontwikkeling van de PFAS-verkenner en van de kruispuntbank Omgeving. Daarnaast wordt ook samengewerkt rond communicatie en stakeholderbeheer en rond internationale kennisontwikkeling i.v.m. ZZS.

Centraal in de Hub ZZS staat een kernteam ZZS met vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, de OVAM, de VMM en het Departement Zorg, onder leiding van een coördinator ZZS bij Departement Omgeving. De verschillende expertisedomeinen m.b.t. ZZS zijn daarin opgenomen. Vanuit deze structuur wordt transversaal samengewerkt rond het PFAS-actieplan, de aanpak van de aanbevelingen van de Onderzoekscommissie en het bredere beleid rond ZZS. Het kernteam ZZS komt standaard eenmaal per maand samen tenzij omstandigheden een hogere frequentie vereisen.

Vanuit het kernteam ZZS wordt tevens de maandelijkse inhoudelijke expertengroep ‘Hub ZZS’ voorbereid. Dit is een breed netwerk van actoren uit de Vlaamse en de federale overheid alsook de onderzoekswereld die samenwerken en kennis delen, vergelijkbaar met de werking van de inhoudelijke expertengroep van de opdrachthouder. Het betreft bijvoorbeeld kennisdeling vanuit Vlaamse onderzoeksprojecten en beleidstrajecten i.v.m. ZZS, van andere beleidsniveaus (lokaal, Vlaams, federaal), van gerelateerde lopende of nieuwe initiatieven, of het agenderen van specifieke knelpunten en noden inzake ZZS.

Vanuit de Vlaamse overheid nemen vertegenwoordigers van het Departement Omgeving, de VMM, de OVAM, het Departement Zorg, het Departement Landbouw en Visserij, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie deel.

Daarnaast nemen vertegenwoordigers van de federale overheid met expertise in voedselveiligheid (zowel vanuit de federale overheidsdiensten als het FAVV), productbeleid, economie en werkgelegenheid deel.

Vanuit de onderzoekswereld worden VITO, ILVO, Sciensano, INBO, Provinciaal instituut voor hygiëne van Antwerpen en Universiteit Antwerpen uitgenodigd.

Ook andere entiteiten zoals de Grondbank en de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) nemen deel.

Daarnaast wordt binnen de hub samengewerkt in tijdelijke werkgroepen rond concrete dossiers zoals de opvolging van de aanpak van 3M en van andere milieugezondheidskundige aandachtsgebieden en rond de verschillende acties in uitvoering van het PFAS-actieplan, de conceptnota ‘visie ZZS’ of in opvolging van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie.

Stijn De Roo: “Er is een belangrijke taak weggelegd voor de Hub Zeer Zorgwekkende Stoffen (hub ZZS). Met de hub is een formele netwerkstructuur tussen verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid, die de voortgang opvolgt en kennis deelt tussen diverse beleids- en expertisedomeinen.

De minister trad mijn suggestie bij en nam ook de VVGS op in de inhoudelijke expertengroep.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.