Aanpak van geluidshinder in Drongen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Uit een bevraging van Leefbaar Drongen blijkt dat maar liefst 63% van de buurtbewoners geluidsoverlast ervaren in hun buurt of straat. Dit gaat gepaard met een negatieve impact op de leefbaarheid en gezondheid. Het probleem van de geluidshinder in Drongen door de E40, R4, N466 is al meerdere malen aangekaart.

Het beheer van deze gewestwegen is een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. In uitvoering van de Europese richtlijn omgevingslawaai worden strategische geluidsbelastingkaarten opgemaakt. Deze kaarten geven de geluidsbelasting aan in de omgeving van belangrijke wegen en agglomeraties en vormen de basis voor de opmaak van geluidsactieplannen. Het ontwerp van het geluidsactieplan doorloopt een openbaar onderzoek. Bij zitting van 28 september 2023 keurde het college van burgemeester en schepenen de strategische geluidsbelastingkaarten van de agglomeratie Gent voor het referentiejaar 2021 goed. De deadline voor het rapporteren van een nieuw geluidsactieplan is 15 januari 2025.

Gemeenteraadslid Stijn De Roo vroeg de bevoegde schepen naar de timing van het openbaar onderzoek voor het nieuwe geluidsactieplan. Ook werd de vraag gesteld via welke bovenlokale overlegstructuren de Stad vinger aan de pols houdt over de geluidshinder in Drongen afkomstig van gewestwegen en op welke manier de bezorgdheden, meldingen, klachten,… van buurtbewoners door de Stad meegenomen worden naar die overlegstructuren.

Schepen Tine Heyse deelde het volgende mee:
“Het actieplan moet volgens de bepalingen van de Europese richtlijn Omgevingslawaai 2002/49/EG gerapporteerd worden aan de Europese Commissie op 15 januari 2025. Het openbaar onderzoek voor dit plan wordt voorzien in het najaar. Bemerk evenwel dat de geluidsbelastingskaarten gebruik maken van een model en dus niet vertrekken van concrete metingen. Daarom tracht de stad ook via andere wegen geluidsoverlast en de impact ervan op haar burgers in kaart te brengen. Zo steunt de stad vb. het burgeronderzoek De Oorzaak waarbij een jaar lang verspreid doorheen de stad de geluidsbelasting en de impact op de gezondheid gemonitord worden.

Er is regelmatig bilateraal overleg tussen de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en de Dienst Milieu en Klimaat met AWV. Hier wordt geluidshinder van wegverkeer besproken met de bovenlokale wegbeheerder. In geval van openbare onderzoeken, kunnen burgers en burgerverenigingen ook steeds rechtstreeks hun inbreng leveren. Daarnaast worden burgervragen, gericht aan de stad, steeds onderzocht en waar mogelijk en opportuun, worden de bezorgdheden uiteraard meegenomen. Tevens kunnen we melden dat er regelmatig overleg is tussen burgerverenigingen zoals Leefbaar Drongen en het kabinet bevoegd voor mobiliteit. Tot slot willen we raadslid De Roo ook danken voor het onderschrijven van de vraag van Gent, Destelbergen, Merelbeke en Melle tot het verlagen van de snelheid op delen van de R4 en andere snelwegen in en rond Gent. We dienen helaas te betreuren dat de Vlaamse regering nog geen gunstig gevolg aan deze vraag gegeven heeft, met uitzondering van het E17-viaduct in Gentbrugge.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.