Uitbreiding van parkeerverboden op N9 in Mariakerke

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Langs de N9 in Mariakerke vormt zich een gevaarlijke verkeerssituatie door geparkeerde vrachtwagens. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover al meerdere vragen aan de schepen: zowel mondeling in de commissie Mobiliteit (maart 2022), als schrfiftelijk.

Op de laatste schriftelijke vraag antwoordde de schepen dat het Agentschap Wegen en Verkeer de stad advies verleende over het verbeteren van de methodiek van het oprijaanzicht. Daarnaast antwoordde de schepen: “Het Mobiliteitsbedrijf herbekijkt met dit advies de kruispunten om de vereiste ruimte parkeervrij te maken. Deze oefening willen we afgerond krijgen tegen einde dit jaar voor elk van de takken om dan in uitvoering te gaan 1ste kwartaal 2023.”

Fractievoorzitter Stijn De Roo bevroeg de schepen hierover recent opnieuw. De integrale vragen van fractievoorzitter De Roo en  antwoorden van schepen Watteeuw kan je hier vinden:

Werd de vermelde oefening afgerond in 2022?

  1. Zo ja, hoe ging het Mobiliteitsbedrijf aan de slag met het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer? Welke maatregelen worden genomen omde vereiste ruimte aan de kruispunten parkeervrij te maken? Wat is detiming voor de concretisering ervan? Graag meer uitleg.
  2. Zo nee, wanneer wordt gepland om deze oefening af te ronden? 

"Het Mobiliteitsbedrijf is hier mee aan de slag gegaan. Er werd vertrokken vanuit het principe van de ‘forgiving road’, waarbij we streven naar de gevolgen van bijvoorbeeld een inschattingsfout te minimaliseren. Als je als bestuurder dus de voorrangsbaan oprijdt, moet de aankomende wagen tijdig kunnen stoppen om een aanrijding te voorkomen. Vanuit deze nieuwe benadering, is dus meer zichtruimte nodig, gezien de maximumsnelheid hier 70 km/u bedraagt."

Welke van de gesuggereerde voorstellen uit de commissie van maart kregen een opvolging? Graag meer uitleg 

"Belangrijk om te herhalen is dat er geen verschil gemaakt wordt tussen geparkeerde personenwagens of bestel- en vrachtwagens. De ‘uitzichtsdriehoek’ (= wat je kan zien vanuit de wagen) wordt immers gerekend vanaf ooghoogte, wat gemiddeld op 1m10 van de grond komt. Een ander geparkeerd voertuig belet dus ook een voldoende breed zicht.

Er zullen dus uitbreidingen van parkeerverboden voorzien worden waar nodig, op alle kruispunten met de zijstraten vanaf de Vaartstraat tot aan de R4, alsook thv van de in- en uitrit van de baanwinkels en het woonzorgcentrum. Dit signalisatiedossier wordt momenteel voorbereid, waarbij we opnieuw met AWV zullen afstemmen."

Wat is de stand van zaken inzake het plan stedelijke logistiek? Hoe ver staan de besprekingen tussen de bevoegde politieke niveaus en de ambtelijke diensten? Graag meer uitleg.

"Het plan stedelijke logistiek wordt getrokken door dienst economie, onder bevoegdheid van schepen Bracke, in samenwerking met dienst milieu en klimaat, bevoegdheid van schepen Heyse, en het mobiliteitsbedrijf, onder mijn bevoegdheid. Het plan zit in de laatste fase. Deze en volgende maand komt er nog stadsintern en extern stakeholderoverleg. Gemeenteraad en communicatie wordt gepland in juni.

Ondertussen wordt er uiteraard wel verder gewerkt aan de verdere uitwerking van diverse onderdelen van het plan."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.