N466 – Deinsesteenweg niet langer hoofdvrachtroute

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) – in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vraag – naar de impact van de verkeersindeling tussen R4 en E40 op de leefkwaliteit in Drongen. Als Gents fractievoorzitter bevroeg hij ook bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) over deze materie.

In het zuidwesten van Gent zijn er twee verbindingen tussen de E40 en de R4-ring rond Gent. De N466 (Deinsesteenweg) is aangeduid als een primaire weg II. De weg is geselecteerd als ‘hoofdvrachtroute’ in het wegennet. De B402 - Adolphe Pégoudlaan ter hoogte van de site The Loop, is een primaire weg I die in de opbouw van het vrachtroutenetwerk werd opgenomen als ‘lokale vrachtroute’. Het gevolg van die huidige indeling is dat het verkeer van de R4 vanuit Mariakerke/Wondelgem naar de E40 via de N466 wordt geleid. Op het traject tussen de R4 en de E40 doorkruist dat verkeer de woonwijken en het centrum van Drongen (Gent), met grote druk op de leefbaarheid van Drongen als gevolg.

In de ontwerpselectie van het hoofdwegennet (goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 15 juli 2022) werd de N466 niet geselecteerd. Gent onderschrijft deze keuze en wenst bovendien de N466 niet meer te selecteren als hoofdvrachtroute. Dat standpunt werd overgemaakt aan de Vervoersregio Gent, die finaal advies geeft aan de Vlaamse Regering. De beslissing van de Vlaamse Regering is bepalend voor de toekomst van Drongen en de hele Gentse agglomeratie. 

“De N466 is nu geselecteerd als lokale en regionale aanrijroute, hetgeen tot gevolg zal hebben dat haar functie beperkt zal zijn tot het verzamelen en ontsluiten van het vrachtverkeer van en naar regionale en lokale bedrijventerreinen in de regio Gent. Internationaal en doorgaand vrachtverkeer hoort daar dus niet bij,” antwoordde de minister op de vragen van De Roo.

De Gentse vervoerregioraad gaf in december 2022 een eerste advies op de hoofdwegenselectie. De vervoerregioraad heeft de N466, wegvak tussen E40 en R4 niet voorgesteld als een hoofdweg en heeft haar Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan voorlopig vastgesteld waarin dit eerste advies bevestigd wordt. Het plan ligt op dit moment voor bij minister Peeters. Er zal nu een openbaar onderzoek georganiseerd worden.

De minister stelde in haar antwoord ook dat – omwille van de vele vragen en bezorgdheden over dit wegvak - een studie zal gemaakt worden om een realistisch toekomstbeeld voor de N466 te creëren, waarbij het wegbeeld wordt aangepast aan dat van een regionale weg, en waarbij ook veilige fietspaden worden ingetekend, samen met de nodige voorzieningen voor het openbaar vervoer, voor waterhuishouding en groenvoorzieningen. In deze studie wil AWV ook de vlotte en veilige fietsverbinding en de voetgangersverbinding tussen Drongen en Gent (Watersportbaan) laten uitwerken, waar veel gebruikers naar vragen.

De schepen gaf in zijn antwoord mee dat de N466 bij een herinrichting de inrichtingsprincipes Regionale wegen – die recent werden vastgelegd door Vlaanderen – zal volgen, en niet meer volgens de inrichtingsprincipes van hoofdwegen. Deze vertrekken vanuit basisprincipes zoals een ontwerpsnelheid van maximum 70 km/u, gelijkgrondse kruispunten, een 1x2 weg…

Hierbij liet de schepen ook vallen dat hij gekant is tegen een 2x2 weg en dat er ook zal worden bekeken om het aantal rechtstreekse toegangen en aansluitingen te beperken. “Daarbij kan er meer ruimte gezocht worden voor een veilige doortocht, ruimte voor integraal toegankelijke OV-haltes, meer vergroening enz.”, aldus de schepen. Er werd de stad meegedeeld dat de studie wordt opgestart.

Andere initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid in Drongen:

  • Recent werd het kruispunt Deinsesteenweg (N466)/ Antoon Catriestraat (N461) veel veiliger gemaakt.
  • De ontwerppplannen voor een herinrichting met doel veiliger te fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat zijn afgerond en de nodige onteigeningen zijn lopende.
  • In 2024 wordt een busbaan aangelegd en worden de fietspaden langs de Drongensesteenweg richting Gent vernieuwd.
  • De studie en het GRUP voor de heraanleg van het op-en afrittencomplex van E40 in Drongen zijn lopende. Op dit moment wordt de Scopingnota opgemaakt met alle adviezen en inspraakreacties. Eén van de doelstellingen is alvast om de ruimtelijke structuur te verbeteren om de leefbaarheid van Baarle te verhogen en kwetsbare gebieden zoveel mogelijk te vrijwaren. De schepen gaf hierbij mee dat het momenteel niet mogelijk is om de gevolgen van de nieuwe categorisering in te schatten.
  • Twee bruggen over de E40 worden volledig vernieuwd, uit veiligheidsnoodzaak. In het ontwerp zijn bredere fietspaden voor beide richtingen opgenomen. Fietsers rijden in de toekomst gescheiden van auto’s en vrachtwagens. Dit zorgt voor een veilige verbinding tussen de woonkernen.

Op verdere vragen van Gents fractievoorzitter De Roo bevestigt de schepen dat de visie - om het verkeer via de verbinding E40-R4 prioritair via B402 te sturen - zal worden verankerd in het regionaal mobiliteitsplan. “Voor vrachtverkeer is de N466 opgenomen binnen het ‘interlokaal netwerk van aanrijdroutes’. Dit verschilt dus 2 niveaus binnen het vrachtroutenetwerk van de parallelle B402 en B403. De N466 heeft dus enkel een verzamelende en ontsluitende rol voor het vrachtverkeer van en naar regionale en lokale bedrijventerreinen (bv Bostoen site) in de buurt”, antwoordde de schepen.

Tot slot, gaf de schepen nog mee dat de studie naar het toekomstbeeld van de B402 (Adolphe Pégoudlaan) dit najaar zal worden opgestart en ongeveer 2 jaar zal duren. Hierbij zal men rekening houden met de beslissingen op Vlaams niveau en de keuzes uit het regionaal mobiliteitsplan.

Stijn De Roo: "De doorstroming van het verkeer van de N466 in Drongen, van de B402 aan The Loop en van het nieuwe op- en afrittencomplex in Drongen zijn onlosmaeklijk met elkaar verbonden. Ik vind het noodzakelijk dat we vroeg genoeg in het proces zicht krijgen op de afstemming van de verschillende beslissingen en werven.

De voorziene aanpassingen aan de Deinsesteenweg (N466) in Drongen, van de B402 aan The Loop en van het nieuwe op- en afrittencomplex in Drongen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoop dat er spoedig werk wordt gemaakt van een mogelijk streefbeeld voor de N466 zodat we de bewoners snel kunnen betrekken bij de verdere uitwerking.”

De volledige tussenkomst van Stijn op de gemeenteraad in Gent kan je hier raadplegen.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.